Förseelser

FÖRSEELSERNA

I RF:S STADGAR 14 KAP 2 §

Punkt 1

Den som underlåtit att inom förelagd tid betala stadgad avgift eller
insända föreskriven uppgift eller infordrat utlåtande.

Punkt 2

Den som anmält sig till deltagande i eller godkänt kallelse till tävling eller
uppvisning men utan giltig anledning vägrat fullgöra vad han åtagit sig eller
utan giltigt skäl uteblivit.
Kan tillämpas på såväl enskild person som på förening.
Exempel på giltigt skäl kan vara sjukdom (bör styrkas med läkarintyg), nära
anhörigs dödsfall eller sjukdom, trafikhinder som man ej kunnat räkna med.

Punkt 3

Den som låtit offentligen tillkännage att i tävling eller uppvisning skall delta
en viss idrottsutövare som därefter uteblivit, fastän han vid tillkännagivandet
känt till att anmälan till deltagande inte förelegat eller att idrottsutövaren
trots att han varit anmäld inte skulle komma att delta.
Bestämmelsen tar sikte på arrangörer som använder s.k dragplåster vid
lansering av arrangemang.

Punkt 4

Den som under tiden då han varit avstängd eller diskvalificerad har deltagit i
tävling eller uppvisning eller har utövat idrottsuppdrag.
Endast enskild person kan bestraffas, ej förening.

Punkt 5

Upphävd.

Punkt 6

Den som tillåtit avstängd eller diskvalificerad att delta i tävling eller
uppvisning eller att utöva idrottsuppdrag, trots att han kände till avstängningen eller diskvalifikationen.

Punkt 7

Den som under eller i samband med idrottstävling eller uppvisning eller med
anledning av något som därunder förekommit, demonstrerat, uppträtt förolämpande
eller på annat sätt otillbörligt mot deltagare eller funktionär eller visat ohörsamhet mot funktionärs anvisningar eller föreskrifter.
De flesta ärenden bestraffas under denna punkt.
Exempel på otillbörligt uppträdande är att uttala könsord till domaren, knuffar eller lättare slag mot motspelare, vårdslösa sparkar.
Det skall särskilt noteras att regeln täcker förseelser i samband med idrottstävling eller uppvisning. Att t ex uttala könsord till domaren på parkeringsplatsen efter en match kan också bestraffas.

Punkt 8

Den som i anslutning till idrottsverksamhet förgripit sig med våld, försök till våld eller hot om våld mot funktionär eller annan enskild person inom RF.
Med våld avses att tillfoga någon annan skada, sjukdom eller smärta som inte är alldeles obetydlig i intensitet och varaktighet.
Även försök till våld kan bestraffas. T ex att måtta ett slag eller att slå utan att träffa.

Punkt 9

Den som genom osanna uppgifter eller på annat sätt vilselett eller försökt vilseleda funktionär eller annan enskild person, förening eller organ inom RF i eller för vederbörandes idrottsliga verksamhet.

Punkt 10

Den som mot bättre vetande eller utan sannolika skäl anmält annan för förseelse som är bestraffningsbar enligt dessa stadgar.

Punkt 11

Den som utbetalat eller låtit utbetala eller mottagit ersättning, vilket är större än vad som är tillåtit enligt de regler som utfärdats av vederbörande SF.

Punkt 12

Den som i samband med idrottslig verksamhet berett sig eller annan otillbörlig förmån.
Skulle t ex kunna vara någon som får betalt för att göra en s.k "läggmatch".

Punkt 13

Den som uppträtt på sådant sätt att idrottens anseende därav skadats eller uppenbarligen kunnat därav skadas.
Krävs att uppträdandet måste kommit till allmänhetens kännedom i någon omfattning. Som allmänhet kan det räcka med en inte alltför fåtalig publik.
Finns inget krav att förseelsen skall begåtts i samband med idrottsverksamhet.
Det skall dock relatera till idrotten på något sätt.

Punkt 14

Den som brutit mot SF:s tävlingsregler eller tävlingsbestämmelser.
Många förseelser blir ärende både enligt tävlingsbestämmelserna och RF:s bestraffningsregler.

Punkt 15

Den som brutit mot RF:s regler mot doping.
Brott mot dopingreglerna bör alltid leda till diskvalifikation.
Internationella Olympiska Kommittén (IOK) har upprättat en lista över preparat och metoder som är att anse som doping. Listan gäller alla idrotter, även de som inte är olympiska.
Det är den enskilde idrottaren som är skyldig att ta reda på om ett preparat han använder är dopingklassat eller ej.
RF:s regler mot doping finns i det 13:e kap.

Punkt 16

Den som på annat sätt underlåtit att rätta sig efter vad som ålegat honom enligt dessa stadgar eller enligt av idrottsorgans utfärdade bestämmelser eller fattade beslut.
S.k generalklausul eller "slasktratt", täcker upp sådana förseelser som inte
faller under någon annan punkt och som ändå kan anses klandervärda.