Barnkonventionen

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn.

2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige och för att underlätta för våra föreningar har vi samlat material som kan underlätta deras arbete.

Presentation vid utbildningar av barnkonventionen
Här hittar du den powerpointpresentation som användes vid utbildningarna i barnkonventionen i november 2019.

Frågor och svar om barnkonventionen
Allt är inte solklart när det gäller barnkonventionen i ovanstående länk har vi försökt att sammanställa olika frågor och svaren till dessa.

Tips och råd från mentimeterfrågor
Vid utbildningarna av barnkonventionen fick deltagarna svara på mentimeterfrågor kring varje huvudartikel samtidigt fick de ge tips på hur man uppnå det barnkonventionen vill. Här har vi samlat tipsen från deltagarna.

Läs om barnkonventionen som fyller 30 år den 20 november!

– Riksidrottsförbundet

Barnkonventionen blir lag
RF förklarar idrottens utmaningar med att barnkonventionen blir lag.

Trygg Idrott
Trygg idrott handlar om hur vår når en idrott där alla känner sig välkomna, delaktiga, får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Barn och Ungdomsidrott
All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Vad ska vi tänka på för att för att göra det.

Idrotten Vill (PDF-dokument)
Idrottsrörelsens idéprogram i sin helhet.

Idrottens uppförandekod (PDF-dokument)
En beskrivning av hur vi inom idrotten ska uppföra oss och vilka riktlinjer som finns att förhålla sig till.

Registerutdrag
Lathud för specialidrottsförbund (SF)

Registerutdrag (PDF-dokument)
L
athund för idrottsföreningar (IF)

Här finns material att arbeta med samt vilken hjälp föreningen kan få i arbetet:

– Svenska Fotbollförbundet

Fotbollens Spela, lek och lär
Fotbollens spela, lek och lär beskriver vad all barn- och ungdomsverksamhet ska stå för och leda till. Materialet ska hjälpa fotbollsföreningar att skapa en levande och handlingskraftig policy för barn- och ungdomsfotboll. Ambitionen är att alla ska ha en gemensam plattform att utgå ifrån när verksamheten formas. Innehållet i Fotbollens spela, lek och lär är baserat på svensk fotbolls mål och visioner, beprövad erfarenhet och idrottsforskning. Fotbollens spela, lek och lär tar sin utgångspunkt i Idrotten vill – idrottsrörelsens idéprogram. I dess riktlinjer för barnidrott står det bland annat att "idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter" (barnkonventionen).

Diplomerad förening
Svensk fotboll vill genom Diplomerad förening sätta fokus på vikten av att vi skapar en föreningsmiljö där barn och ungdomar har roligt, är trygga, mår bra och får lära sig fotboll. Därför är det viktigt att föreningen har en väl fungerande organisation, utbildade ledare, en levande policy och en spelarutbildningsplan som ligger till grund för arbetet. På så vis skapar vi attraktiva föreningar där alla vill vara med! Riktlinjerna i Fotbollens, spela, lek och lär – inriktning för svensk barn- och ungdomsfotboll, ligger till grund för framtagandet av Diplomerad förening.

Kontakt StFF: Urban Helsing, urban.helsing@stff.se, 08-444 75 59

Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan
En framgångsrik förening har en långsiktig utbildningsplan som utgångspunkt för sin fotbollsverksamhet. Spelarutbildningsplanen är utgångspunkten för tränare i föreningen när de gör sin årsplanering, träningar och övningar och säkerställer att varje spelare får ett liknande utbildningsinnehåll och en progression i sitt lärande. Spelarutbildningsplanen ska leva upp till barn och ungdomars behov, spegla föreningens policy i praktisk fotbollsträning, utgå från barnkonventionen och barnrättsperspektivet. Behoven tillgodoses om tränarna skapar en miljö där grundförutsättningarna är att barn och ungdomar är trygga, mår bra och lär sig fotboll.

Kontakt StFF: Urban Helsing, urban.helsing@stff.se, 08-444 75 59

Nationella spelformer för barn- och ungdomsfotbollen 2019 (PDF-dokument)
När svensk fotboll arbetade fram de nya nationella spelformerna var utgångspunkten det synsätt som genomsyrar spelarutbildningsplanen och Fotbollens spela, lek och lär som bygger på ett barnrättsperspektiv, med utgångspunkt från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Det innebär att barnets bästa alltid sätts i första rummet och att utgångspunkterna är barns rättigheter och lika värde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

– RF-SISU Stockholm

Barn och UngdomsidrottBeskriver kort hur barn- och ungdomsidrott ska bedrivas.

Skapa Trygga idrottsmiljöer (PDF-dokument)
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har tagit fram ett stödmaterial för att hjälpa föreningar i arbetet med att skapa trygga idrottsmiljöer och hur de kan/ska agera när det oönskade har hänt.

Barnens spelregler
Riksidrottsförbundets och Bris initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott och beskriver vår värdegrund och är riktat till barn som målgrupp.

Barnens Idrott Bloggen
Helen Alpstig som är sakunnig inom barn- och ungdomsidrott skriver om vad som är på gång i ämnet.

Se filmen om Barnens idrott

Kontaktpersoner föreningsutveckling
Zon Ansvarig
Järfälla/Upplands-Bro
Nacka/Tyresö
Stockholm syd B
Österåker/Waxholm
Thomas Björkman, 08-6274624
thomas.bjorkman@stockholmsidrotten.se
Huddinge
Sollentuna/Upplands-Väsby
Solna/Sundbyberg
Stockholm öst
Vallentuna/Täby
Catharina Conrad, 08-6274060
catharina.conrad@stockholmsidrotten.se
Stockholm syd A
Stockholm väst/Ekerö
Stockholm väst
Värmdö
Mikael Norberg, 08-6274029
mikael.norberg@stockholmsidrotten.se
Botkyrka/Salem
Danderyd
Haninge/Nynäshamn
Stockholm staden/Lidingö
Mats Lundholm, 010-459 03 23
mats.lundholm@stockholmsidrotten.se

------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Röda korsets Ungdomsförbund

Är du medspelare?
En annorlunda träning där utbildare från Röda Korsets Ungdomsförbund håller en workshop. Passet är utformat efter en träningstid och vi vänder oss till lag eller träningsgrupper från 6 år och uppåt. De unga idrottarna lär sig om sina rättigheter i barnkonventionen och hur de kan förverkliga den genom sin idrott. Idrottarna får avslutningsvis ett diplom som lyfter att de är Medspelare. Lagets tränare får också stöd i hur de kan fortsätta att arbeta med barnens rättigheter i sitt ledarskap.

Film som presenterar materialet.

Kontakt: Isabel Expósito, 031-741 62 06, isabel.exposito@redcross.se

-----------------------------------------------------------------------------------

– UNICEF och idrotten

Bjud in en barnrättsinformatör – idrottsworkshop
Tanken är att vi kommer ut till en idrottsförening och träffar ledare under två timmar. Vi berättar om vad barnkonventionen är och varför det är viktigt att känna till den. Ledarna får aktivt delta, diskutera och ta ställning till olika typer av situationer som kan förekomma. Tillsammans konkretiserar vi det som är allra viktigast att tänka på och ta med sig i sitt ledarskap. Så att det blir så bra som möjligt för barnen vi möter.

Unicef diskussionsunderlag
Ett diskussionsunderlag till barnkonventionens fyra grundprinciper.

Beställ Handboken Barnkonventionen och föreningsidrotten

Kontakt/Frågor: bri@unicef.se

-------------------------------------------------------------------------------------


– Barnombudsmannen

På Barnombudsmannens hemsida finns webbutbildningarna som ger en grundläggande kunskap om barnkonventionen. Gå till webbutbildningen

--------------------------------------------------------------------------------------

– Skånes Fotbollförbund

Skånes FF har skrivit och publicerat en artikelserie om Barnkonventionen på sin hemsida. Den informerar föreningar, ledare och spelare om vilka verktyg som finns för att följa den nya lagen och hur den kan användas som en språngbräda för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten.

Artikel 1: Barnkonventionen blir lag – en möjlighet till utveckling

Artikel 2: Barnkonventionen ur ett idrottsperspektiv

Artikel 3: Så här kan idrotten följa Barnkonventionen (innehåller konkreta tips till föreningen och ledaren)