Belastningsregisterutdrag

Vid Riksidrottsmötet i maj 2019 beslutades att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har ideella uppdrag eller andra uppdrag i föreningen där denne har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020. Vad innebär det här för din förening?

Många av våra föreningar i Stockholmsfotbollen begär redan ett registerutdrag av sina ledare och för dessa blir beslutet ingen ytterligare uppgift att genomföra. För de föreningar som inte har gjort det kommer beslutet att innebära en ny arbetsuppgift.

Föreningar ska nu begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn. Som barn räknas personer under 18 år. Ledare som är 15 år eller äldre, har direkt och regelbunden kontakt med barn, med uppdrag i föreningen ska lämna ett registerutdrag.

En arbetsmetod som föreningen kan använda sig av är:

  1. Upprätta ett föreningsregister med innehållet av vem/vilka som är tränare/ledare.
  2. Utse en eller ett par ansvariga för kontroll i föreningen.
  3. Inför en rutin med regelbundenhet, som fungerar i föreningen, exempelvis inför terminsstart eller då en ny tränare/ledare engageras då registerutdrag redovisas och kontrolleras.
  4. Den enskilde begär ut registerutdraget från Polisen. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
  5. Den enskilde uppvisar registerutdrag till föreningsansvarig enligt fastställd rutin.
  6. Föreningsansvarig gör en notering om att registerutdrag inhämtats.
  7. Utvärdera arbetssätt och rutiner.

Registrera visat registerutdrag i Idrottonline

Nedan hittar du några frågor och svar som förhoppningsvis rätar ut eventuella frågetecken:

Fråga: Vad syns i ett begränsat registerutdrag?
Svar: Mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, barnpornografibrott samt grovt rån.

Fråga: Vad gör vi om vi upptäcker att en ledare blivit dömd för något?
Svar: Ledaruppdraget är ett förtroendeuppdrag, inte en rättighet. Föreningens styrelse kan välja att inte tilldela en ledare ett uppdrag eller avsluta en ledares uppdrag om man anser att förtroendet inte finns.

Fråga: Räcker denna åtgärd för att skapa en trygg miljö för barnen i vår förening?
Svar: Nej, som enskild insats räcker inte detta. Många av de som begår brott mot barn är förstagångsförbrytare och vilket alltså inte syns i registret. Därför uppmanar vi föreningen att arbeta med Skapa trygga Idrottsmiljöer (se länk.) och på så sätt ta ett helhetsgrepp kring tryggheten för barnen i er förening. https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/ovrigt/skapa-trygga-idrottsmiljoer.pdf

I förlängningen är trygghetsarbetet en förutsättning för all idrottslig utveckling, som syftar till att skapa attraktiva föreningsmiljöer och som bidrar till idén om att vi idrottar i förening för att ha roligt, må bra och utvecklas hela livet.

Fråga: Vad gör vi som förening med det fysiska utdraget när vi fått och läst det?
Svar: Om blivande ledare (uppdragstagare) eller arbetstagare lämnat ett registerutdrag och vill få tillbaka det, måste du återlämna registerutdraget i original. (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/).

Som förening ska ni dokumentera att utdraget är uppvisat och kontrollen är utförd men får inte anteckna något om vad som står i utdraget. Registerutdrag får inte behållas eller kopieras (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/).

Fråga: Föreningen har mottagit ett registerutdrag i ett öppnat kuvert, gäller utdraget då?
Svar: Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna utdraget i ett oöppnat kuvert. Den person som registerutdraget gäller har alltså rätt att själv ta del av uppgifterna i utdraget innan det lämnas till föreningen.

Fråga: Kan inte utdraget skickas direkt till oss som förening?
Svar: Nej, Polismyndigheten får inte skicka registerutdraget direkt till någon arbetsgivare eller uppdragsgivare, och då alltså inte heller till föreningen.

Fråga: Räcker det att vi som förening begär in begränsat registerutdrag en gång eller ska det göras med viss regelbundenhet?
Svar: Det är den enskilde som begär utdraget, detta ska ske vid nytillsättning för alla ledare som har kontakt med barn. Vår rekommendation är dessutom att det därefter sker med viss regelbundenhet, vilket alltså inkluderar tidigare tillsatta ledare, enligt den rutin som föreningen fastställer.

Här kan du läsa mer om beslutet som togs vid Riksidrottsmötet.

RF:s lathund för registerutdrag gällande föreningar