Zonarbete

För att skapa en bättre kommunikation med våra föreningar och nå så många som möjligt med information, utbildning och utvecklingsstöd har vi delat in distriktet i 16 zoner. Vi har i indelningen tagit hänsyn till geografi och kommungränser och arbetet sker i samarbete med RF-SISU Stockholm.

Idag kan vi se att det I några zoner spontant har uppstått samarbeten inom områden som är viktiga för föreningarna. Här har StFF och RF-SISU Stockholm rollen av att stödja processerna på olika sätt. Förhoppningen är att liknande spontana samarbeten ska uppstå i flera zoner i framtiden.

Hur zonindelningen ser ut, vilka som är föreningarnas kontaktpersoner och vilka utbildningar som erbjuds i varje zon kan du hitta på www.fotbollszonen.se

Syfte

Syftet med zonarbetet är att utveckla och stötta föreningssamarbete i zonerna, sprida aktuell information, samt skapa en gemensam samsyn på hur en bra barn och ungdomsidrott ska bedrivas för att Stockholmsfotbollen ska arbeta mot visionerna "Så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt" och "Fotboll för Alla – Hela livet"

Vår förhoppning är att samarbetet kring bl.a. kurser och idrottslyft kommer innebära att vi fullt ut använder Idrottslyftsmedlen och fyller kurserna med deltagare. Det handlar också om att föreningens ledare får nära till utbildning.

Syftet är också att i zonen hitta gemensamma frågor att utveckla och samarbeta kring.

Zonsamordnare

Arbetet i varje zon sköts/leds av konsulent från RF-SISU Stockholm. Förhoppningen är att föreningarna i zonen tillsammans och utefter zonens specifika önskemål kan sy ihop ett gemensamt utbildningsår med utbildningar, föreläsningar och samarbeten.

Zonsamordnaren genomför även föreningsbesök för att lyssna till enskilda föreningars behov och erbjuda hjälp med utveckling och planering av verksamhet. Föreningen får vid behov hjälp med organisationsutveckling och värdegrundsutbildning samt möjlighet att skapa sin egna Spelarutbildning- och utbildningsplan.