Nolltolerans

Nolltolerans i Stockholmsfotbollen

Det finns tyvärr inslag av våld och hot inom Stockholmsfotbollen. Detta gäller såväl i spelet som i språkbruk och ton både på och runt matcherna. Vår uppfattning är att det existerar både i de lägre divisionerna samt även långt ner i åldrarna. Det innebär att såväl stämningen som klimatet på planen blivit sämre vilket försvårat situationen för både domare, spelare och ledare. För att komma tillrätta med problemen har Stockholms Fotbollförbund beslutat att införa Nolltolerans som ett begrepp för att försöka komma tillrätta med problemen både på och runt planerna. I klartext betyder det att vi från alla håll kommer att följa reglerna mer strikt.

Tävlingskommittén

 • Regelverk och tävlingsbestämmelser kompletteras och förtydligas med text om Nolltolerans.
 • Vara behjälpliga med upplägg och idéer kring hur övriga kommittéer kan arbeta med frågan
  Matchkontrollanter
  • Informera matchkontrollanterna i deras utbildning gällande nolltolerans så att de kan vara stöd till domarna under matcherna.
  • Vid alla uppdrag ska matchkontrollanten bevaka att riktlinjerna om Nolltolerans tillämpas. I sin rapport ska matchkontrollanten alltid ange om detta inte följts och beskriva de situationer som inte beivrats enligt tävlingsbestämmelserna.

Domarkommittén

Domarinstruktörer

 • Informera domarinstruktörerna gällande nolltolerans så att de vid utbildningar lägger stor vikt vid detta samt att de i förekommande fall kan vara stöd till domarna under matcherna.

Domarutbildningar

 • På alla domarutbildningar kommer en del av utbildningen reserveras till information om och tillämpningen av Nolltolerans.
 • Upplägg och innehåll utformas i samarbete med DU och kansliet

Domare
Följande grundförutsättningar gäller för domaren:

 • God kunskap om regelverket
 • Genomgått den årliga domarutbildningen
 • Inför säsongen genomfört den årliga fysiska testen.

Följande punkter ska uppfyllas av domaren i samband med match:

 • Tillgänglig vid matcharenan senast enligt reglementets anvisningar.
 • Rätt klädd
 • Göra legitimationskontroll
 • Vara tillgänglig för lagen efter matchen enligt reglementets anvisningar
 • Skriva och skicka in matchrapport.

Disciplinkommittén

 • Beslut fattas enligt gällande bestraffningsregler
 • Föreningens ordförande meddelas om anmäld part är under 15 år, föreningen ska sedan återkomma till StFF med rapport om vidtagna åtgärder i ärendet.
 • Ungdomsspelare som under spelåret får fler än en grov utvisning kallas tillsammans med föreningens ordförande till Stockholms Fotbollförbund för samtal
 • Information gällande beslut skickas till anmäld part om beslutet innebär "tillrättavisning".
 • Särskilt brev skickas till föreningens styrelse om anmäld part är ledare.
 • Vid upprepade tillfällen kallas berörd ledare tillsammans med föreningens ordförande till Stockholms Fotbollsförbund för samtal

Spelare
Nolltolerans innebär att regelboken följs betydligt mer strikt. Svordomar och hot riktade mot medspelare, motspelare, domare och publik bestraffas med grov utvisning. Detta medför automatiskt minst en match avstängning för spelaren.

Följande ska leda till grov utvisning:

 • Att skrika ut könsord eller att använda könsord mot spelare, ledare, domare eller publik
 • Att använda ord som hora, bög eller liknande mot spelare, ledare, domare eller publik
 • Att använda svordomar riktade mot spelare, ledare, domare eller publik
 • Att uppenbart använda smädelser riktade mot spelare, ledare, domare eller publik.

Ledare
Det är ledarnas ansvar att se till att bara spelare och ledare som finns angivna på laguppställningen befinner sig inom det (tänkta) tekniska området.

Ledare som missköter sig i anslutning till match kommer att avvisas till av domaren anvisad plats (samma regler som gäller för spelare). Alla grova avvisningsfall lämnas alltid till Disciplinkommittén för handläggning.

Tävlingskommittén

 • Beslut fattas enligt gällande tävlingsbestämmelser kompletterade med de regler som gäller Nolltolerans
 • Föreningens ordförande meddelas om anmälan gäller ungdomslag.
 • Vid upprepade förseelser kallas föreningen samt berörd föreningsutvecklare till Stockholms Fotbollförbund för samtal.

Förening/ lag
Varje förening ska inför varje spelår gå igenom vad som gäller i dessa frågor. Detta kan med fördel göras i samband med att man har den årliga genomgången av "Motståndskraft mot våldet" med alla spelare och ledare inom föreningen.

Publik/ supporters
Föreningen är alltid ansvarig för sina egna supporters. Hemmalaget är dessutom alltid ansvarigt för domarnas säkerhet. Föreningar där publik/supporters missköter sig mot motståndare eller domare kan dömas till straffavgift/poängavdrag/uteslutning.
Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt domarens situation.