Vägarna till landslaget

"Vägarna till landslaget" är en forskningsrapport från 2015 om svenska elitidrottares idrottsval och specialisering skriven av PG Fahlström, Per Gerrevall, Mats Glemne och Susanne Linnér på uppdrag av RF.

Idrottsdebuten

De allra flesta utövarna anger att de började syssla med organiserad idrott i 7-8 årsålder. Pojkarna tycks generellt ha börjat något tidigare än flickorna. Däremot är detett intressant faktum att förhållandet är det omvända när det gällde debuten i huvudidrotten.De kvinnliga utövarna som grupp började genomsnittligtnågot tidigareän de manliga i sin blivande idrott. Detta kan förmodligen bland annat förklaras avatt det i denna studie är en större andel kvinnliga utövare som är aktiva inom tidiga specialiseringsidrotter.

Det första mötet med föreningsidrotten har för de flesta sammanfallit med skolstarten.Detta kan ha sin grund i att många barn kommer i kontakt med idrottsföreningarnasverksamhet genom samverkan mellan föreningarna och skolan.

Över 80 procent av landslagsutövarna (81 procent av kvinnorna och 87 procent avmännen) har hållit på med minst en idrott förutom den de elitsatsat i. Dessutomhar 60 procent av kvinnorna och 71 procent av männen sysslat med minst två andraidrotter och vidare 34 procent av kvinnorna och 46 procent av männen med minsttre idrotter förutom den blivande landslagsidrotten. Knappt hälften har alltså hållitpå med minst fyra idrotter i åldern 7 till 14 år. (Se vidare tabell 12 i bilaga 1.) Ennärmare analys av svaren visar att den idrottsliga debutåldern skiljer sig markant åtmellan tidiga specialiseringsidrotter och övriga idrotter.

Av tabell 11 framgår att valet av idrott för många skett under senare delen av högstadieåldernoch specialiseringen i samband med övergången från högstadium tillgymnasium. Som framgår av tabellen stämmer denna tidpunkt väl med beskrivningenav i vilken ålder de aktiva slutar med andra idrotter. Detta har skett i sambandmed det definitiva idrottsvalet och elitsatsningen.

Tabell 11. När man började med första annan idrott respektive slutade med sista annan idrottsamt involvering vid olika nivåer av involvering i huvudidrotten, jämförelse olika idrottskategorier, i åldrar.

Läs hela rapporten på RF:s hemsida (PDF-dokument)